Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení konference Pardubického šachového svazu 2004 22.01.04

Usnesení z konference PDŠS reagovalo na zprávu o činnosti VV PDŠS a zprávu revizni komise, schválilo změny ve složení VV PDŠS a uložilo řadu opatření ke zlepšení činnosti v nejbližším období.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 17.1. 2004 v Chocni

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2003 přednesenou předsedou p. Hájkem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

     b)  zprávu Revizní komise

 

2) schvaluje

a)      členské příspěvky PDŠS na rok 2005 ve výši 60,- Kč za výdělečně činné, 30,- Kč za

           nevýdělečně činné, 0,- Kč za mládež do 10 let a neaktivní členy

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2004)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2003

d)      schodek v hospodaření za rok 2003, který je pokryt z přebytku hospodaření r. 2002

e)      odměny členům VV a předsedovi RK v celkové výši 5.400,- Kč –  z toho sekretáři 1.200,- Kč, ostatním po 600,- Kč

f)        uskutečnění KPJ v šachu při Chrudim OPEN  v termínu 5.-11.7.2004

g)      rozpočet na rok 2004 v souhrnné částce 96.800,- Kč  v položkovém členění předložený hospodářem

 

3)  rozhodla

a)      o sankcích pro oddíly které nezaplatí v termínu do 1.3.2004 členské příspěvky včetně

      zaslání seznamu takto:

 členské příspěvky kraji se zvyšují na dvojnásobnou výši, tedy 120,-/60,- Kč;

 oddílům nebudou proplaceny žádné dotace

b)      oddíly, i jejich členové, které nevyrovnají své závazky vůči PDŠS (členské příspěvky ŠSČR) do termínu losování jednotlivých soutěží řízených PDŠS nebudou k těmto soutěžím v roce 2004 připuštěny

c)      umožnit oddílům požádat o nezaslání dotace za rok 2004 od PDŠS; příslušná částka bude evidována jako přeplatek, ke kterému bude přihlíženo při platbě členských příspěvků kraji v roce 2005

 

4) odvolává z VV PDŠS

a)        pana Jaroslava Hájka na vlastní žádost

b)        pana Františka Houšku

 

5) volí

a)      do VV p. Pavla Borka a Jaroslava Volfa

b)      delegáty na konferenci ŠSČR pány Sabola, Koska, Němce, náhradník Volf

 

6) pověřuje VV KŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

c)      provádět změny v hospodaření při změnách směrnic a pokynů ŠSČR

 

7) ukládá

a)      VV PDŠS

-  vypracovat a vhodně zveřejnit evidenci rozhodčích  PDŠS (min. členění

   odd./tř./aktivní/neaktivní                                      zodpovídá: předseda KR

-  vypracovat a vhodně zveřejnit evidenci trenérů  PDŠS (min. členění  

   odd./tř./aktivní/neaktivní                                      zodpovídá: předseda TMK

-  zlepšit propagaci šachu v kraji v regionálním tisku            zodpovídá: předseda

-  zajistit pořadatele  KP 5-ti členných družstev v rapid šachu         (dotace 3.000,- Kč)

zodpovídá: STK

-  zpracovat rozpis soutěží družstev PDŠS na sezónu 2004/2005 tak aby nebyl v rozporu

   se soutěžním řádem ŠSČR                                                          zodpovídá: STK

-  průběžně sledovat dodržování jednotlivých termínů plateb oddíly a  na zjištěný

        nedostatek zástupce odd. upozornit                                 zodpovídá: hospodář

 

b)      oddílům

 -  důsledně označovat příslušnými symboly jednotlivé platby směrované na PDŠS

 -  Štefanydes Polička a Jiskra Litomyšl zaslat hospodáři kopii dokladu o úhradě

    startovného a pokut v roce 2003 do 31.1.2004                                     

 -  nezaplativším členské příspěvky kraji za r.2003 učinit tak do 1.3.2004

     -  nepožadujícím zpětnou dotaci za členské příspěvky PDŠS v roce 2004 oznámit tuto

        skutečnost hospodáři  do 1.3.2004   

   

c)      VV a oddílům společně věnovat větší pozornost a zajistit odpovídající účast členů na

příští  konferenci PDŠS                                               


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.