Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

17.03.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení konference PDŠS 2005 30.01.05

Konference delegátů oddílů PDŠS na závěr svého jednání schválila usnesení, kterým se bude řídit další práce oddílů a VV PDŠS v nejbližším období.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 22.1. 2005 v Pardubicích

 

 

Konference PDŠS:

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2004 přednesenou předsedou Ing. Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      vznik nového oddílu Tropic Lanškroun

d)      návrh a zásady reorganizace soutěží k sezóně 2006/2007

2) schvaluje

a)      členské příspěvky PDŠS na rok 2006 ve výši 60,- Kč za výdělečně činné, 30,- Kč za nevýdělečně činné

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2005)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2004

d)      schodek ve výši - 42,50 Kč v hospodaření za rok 2004, který je pokryt z přebytku hospodaření minulých let

e)      příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši 6.000,- Kč –   z toho předsedovi,  hospodáři, předsedům STK a KM po 1.000,- Kč, KMR 200,- Kč, ostatním po 600,- Kč

f)        rozpočet na rok 2005 v souhrnné částce  89.500,- Kč  v položkovém členění předložený hospodářem

g)      účast oddílu Jiskra Heřmanův Městec v krajských soutěžích 2004/2005

3) rozhodla

a)      o sankcích pro oddíly které nezaplatí v termínu do 1.3.2005 členské příspěvky včetně zaslání seznamu takto:

 členské příspěvky kraji se zvyšují na dvojnásobnou výši, tedy 120,-/60,- Kč; oddílům nebudou proplaceny žádné dotace

b)      oddíly (vč. členů),  které nevyrovnají své závazky vůči PDŠS do termínu losování jednotlivých soutěží řízených PDŠS nebudou k těmto soutěžím v roce 2005 připuštěny

4) volí

a)      výkonný výbor ve složení Ing. Jiří Kosek - předseda, Pavel Borek, RNDr. Jaromír Krys, Ing. František Navrátil, Mgr. Marián Sabol, Vladimír Vlček, Jaroslav Volf                                                                               

b)      revizní komisi ve složení pp. František Janeček, Petr Jonáš, Josef Sekyrka

c)      delegáty na konferenci ŠSČR pány  Jaroslava Hájka, Pavla Němce, Tomáše Veselého, náhradník Vladimír Vlček

5)  pověřuje VV KŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

c)      provádět změny v hospodaření při změnách směrnic a pokynů ŠSČR

6) ukládá

a)      VV PDŠS

-  zpracovat projekt reorganizace soutěží na sezónu 2006/2007     

                                                                                              zodpovídá: STK

-  předsedům jednotlivých komisí vypracovat koncepci a plán činnosti                                                                         

                                                                                              zodpovídá: předsedové komisí

     -  zasílat výsledky turnajů mládeže do ŠachInfa                                                                                                              

                                                                                              zodpovídá: KM

-  provádět důslednou kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží s cílem zamezit porušování předpisů a usnesení konference                     

zodpovídá: hospodář a STK

-  trvale se zabývat  propagací šachu v kraji v regionálním tisku      

zodpovídá: předseda

-  přiměřeně se podílet na projektu šachové školy

zodpovídá: KM

-  průběžně sledovat dodržování termínů jednotlivých  plateb oddíly                      

zodpovídá: hospodář

-  zveřejnit aktualizovaný adresář PDŠS a oddílů

                                                                                         zodpovídá: předseda

b)      Oddílům

-  důsledně označovat příslušnými symboly jednotlivé platby směrované na ŠSČR a PDŠS

-  předávat včas doklady k proúčtování hospodáři

-  zaslat VV kopie seznamů členů oddílu k členským příspěvkům za r. 2005 a to normální poštou na adresu PDŠS, e-mailovou poštou V. Vlčkovi

                                                                                         termín: do 31.3.2005

     -  oznámit předsedovi VV nové adresy, respektive změny adres funkcionářů oddílu

                                                                                              termín: do 15.2.2005   

c)      delegátům na konferenci ŠSČR

-  vystoupit s předneseným stanoviskem k organizaci vyšších soutěží a zařazování mužstev kraje do „moravských skupin“        


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.