Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

18.06.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2005/06 20.09.05

Komise mládeže ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí připravily Rozpis soutěží družstev mládeže, kterým se budou řídit soutěže v sezoně 2005/06.


Rozpis soutěží družstev,

Rozpis soutěží družstev mládeže,

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,

pro sezónu 2005/06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Všeobecné údaje

1.1. Pořadatel soutěží družstev

Pořadatelem všech soutěží družstev je Pardubický krajský šachový svaz (PdŠS)

sídlo:                            K vinici 1901, 53002 Pardubice

e-mail:                          kspce.cstv@quick.cz

bankovní spojení:         Česká Spořitelna Pardubice, č.ú. 1206352399, kod banky 0800, specifický symbol 3606

1.2. Řídící orgán                                                       

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev žáků je Komise mládeže (KM) Pardubického krajského šachového svazu.

 

2. Údaje o soutěžích

2.1. Struktura soutěží

V rámci PdŠS jsou každoročně organizovány:

-          krajský přebor šestičlenných družstev žáků (KPDŽ)

-          krajská soutěž čtyřčlenných družstev žáků (KSDŽ)

2.2. Postupy a sestupy

Vítěz KPDŽ postupuje do 1. České ligy dorostu. Poslední sestupuje do KSDŽ.

Vítěz KSDŽ postupuje do KPDŽ.

(Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný Soutěžní řád ŠSČR)

2.3. Systém soutěží

KPDŽ se hraje systémem každý s každým formou dvojiček se začátkem utkání 9.00, 13.00 popřípadě 16.00 hod.

Jakékoliv nepředvídané změny oproti rozpisu soutěží (hracích místností resp. začátků utkání) musí být sděleny před utkáním jak soupeřům, tak  vedoucímu KPDŽ !!

KSDŽ se hraje minimálně dvěma jednodenními turnaji. Švýcarským systémem na 7. kol nebo tak aby 7 kol bylo dosaženo. Olympijské hodnocení. Propozice turnaje KSDŽ musí být zveřejněny 21 dní před konáním. Při rovnosti bodů rozhoduje: vzájemný zápas, Buchholz, zápasové body, lepší výsledek na 1, 2 atd. šachovnici.

2.4. Termíny konání

Stanoví KM PdŠS v kalendáři akcí.

2.5. Vedoucí soutěží

Pavel Borek, Českých bratří 203, 566 01 Vysoké Mýto

Tel: 606 889 310, nebo 731 131 911, email: borekpav@seznam.cz

2.6. Oprávněná družstva v KPDŽ.

Ústí nad Orlicí, Hlinsko, Česká Třebová B, Lanškroun, DDM Alfa Pardubice, Polička, Vysoké Mýto B,

Dále mají právo ŠK KÁMEN Chotěboř, SK Žamberk, Záleží na zájmu postoupit do 1. LD.

V případě nezájmu postupují další družstva z KSDŽ, (Jiskra Ústí nO. B, Lanškroun B, Jiskra Heřmanův Městec, Mistrovice). Náhradníci zašlou přihlášku též v řádném termínu.

V KSDŽ můžou startovat družstva která dojedou včas k prezentaci.

 

3. Podmínky pro start v soutěžích

3.1. Přihlášky do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PdŠS na sezonu 2005/06 (ke stažení na webu PdŠS) a jeho odesláním výhradně e-mailem na adresu:

předsedy KM PdŠS (Marian Sabol - marian.sabol@tiscali.cz) 

vedoucímu KPDŽ (Pavel Borek - borekpav@seznam.cz)

hospodáři PdŠS (p. Vlček - vlada.vlcek@tiscali.cz)

(ve zcela výjimečném případě poštou na adresu Pavla Borka, Českých bratří 203, 566 01 Vysoké Mýto) s datem odeslání do 10.10.2005.

V případě, že některá oprávněná družstva v KPŽD nebudou chtít v soutěži startovat, musí tuto skutečnost oznámit s předstihem nejpozději do 30.9.2005!

O konečném obsazení KPŽD, hracím systému a termínech jednotlivých kol rozhodne definitivně KM PDŠS na základě došlých přihlášek.

Přihláška se posílá na předepsaném tiskopise (použijte přihlášku pro soutěže dospělých) vyplněná ve všech bodech.

3.2. Vklady do soutěží

Vklady do soutěží je třeba zaslat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto PdŠS (Česká spořitelna Pardubice, č.ú. 1206352399, kod banky 0800, specifický symbol 3606), přičemž je nezbytné uvést variabilní symbol oddílu/klubu (035xxxxx18 – viz příloha) a to nejpozději do termínu pro odeslání přihlášek do soutěží (10.10.2005). Využijte možnosti současného zaslání vkladu a přihlášky do KPDŽ se soutěžemi dospělých.

KPDŽ             -          150 Kč

KSDŽ             -          100 Kč za 1 turnaj, v této soutěži je předepsán cenový fond

minimálně pro polovinu zúčastněných družstev v turnaji. Tento vklad se platí pořadateli soutěže.

3.3. Soupisky a jejich náležitosti

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webu PdŠS a musí obsahovat všechny následující údaje:

-         název družstva

-         název soutěže, pro kterou platí

-         ročník soutěže (2004/05)

-         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

-         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

-         hodnotu národního ELA hráče na LOK, platné od 1.9.2004 (nikoliv starší !!)

-         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

-         v poznámce označení Host, volní hráči nejsou povoleni, vyznačit hráče základní sestavy

-         úplnou adresu hrací místnosti

-         jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-         jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci v případě, že družstvo nemá k dispozici žádnou e-mailovou adresu

-         telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-         příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

3.3.1. Registrace hráčů

Hráči uvedeni na soupisce musí být registrováni v ŠSČR (uvedeni v seznamu registrovaných hráčů).

Bude-li zjištěn neregistrovaný hráč, smí nastoupit k utkání až po jeho registraci a uvedení v oficiálním seznamu registrovaných hráčů ŠSČR (nestačí tedy předložit pouze potvrzení o zaplacení).

Bude-li zjištěn neregistrovaný hráč ve vyznačené základní sestavě, a jeho registrace nebude provedena, případně po provedení registrace neodehraje dvě partie, bude tato skutečnost vždy posuzována jako manipulace se soupiskou (nenastoupení hráče základní sestavy s nejvyšší pořádkovou pokutou).

3.4. Termín předložení soupisek

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem (v naprosto výjimečném případě poštou) příslušnému vedoucímu soutěže (viz bod 2.5. tohoto rozpisu) nejpozději do 20.10.2005. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou e-mailu  povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např.  bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezónu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže a písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter!

Družstva hrající 1 ČLD nebo Extraligu dorostu zašlou zároveň opis soupisky této soutěže.

3.5. Doplňování soupisek

Doplňování soupisek v průběhu KPDŽ je možné kdykoliv během soutěže.

V KSDŽ se soupiska odevzdává před turnajem a nemusí být totožná se soupiskou v minulém turnaji.

3.6. Losovací schůze

Losování KPDŽ provede vedoucí soutěže

3.7. Věkové hranice a sestava k utkání

KPDŽ sestava: 4 žáci rok narození 1991 nebo mladší

                                   1 dívka rok narození 1991 nebo mladší

                                   1 chlapec rok narození 1994 nebo mladší (ml. žák)

                                   dívku může nahradit chlapec rok narození 1996 nebo mladší

                                   nelze sloučit dívku a ml. žáka

                                   k utkání smějí nastoupit pouze registrovaní hráči, pokud nastoupí

                                   neregistrovaný hráč, tato partie a všech hráčů hrajících za

                                   ním se kontumuje ve prospěch soupeře.

KSDŽ sestava: 3 chlapci rok narození 1992 nebo mladší

1 dívka nebo rok narození 1992 nebo mladší nebo 1 chlapec rok narození 1995 nebo mladší

Volní hráči nejsou povoleni, hráči základních sestav vyšších soutěží mládeže nesmí startovat v KSDŽ. V KSDŽ není povolen ani host nebo cizinec.

 

4. Technická ustanovení

4.1. Pravidla a tempo hry

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

KPDŽ se hraje tempem 60min/30tahů + 30 min. na dohrání.

KSDŽ se hraje tempem 2x30 minut, liché družstvo při kontumaci  dosáhne výsledku 2:2

4.2. Ratingování soutěží

O zaslání na ELO LOK rozhodne KM až na základě došlých soupisek.

4.3. Rozhodčí a delegáti, zápis o utkání a hlášení výsledků

Zápasy rozhoduje vedoucí družstva, který je pověřen uspořádáním hracího dne. Ten také zašle výsledky všech utkání vedoucímu soutěže jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát), v případě sporu zašle i zápis o utkání. Nahlášení výsledků je nutno provést do 20.00 hod dne kdy se konala šachová utkání.

4.4. Zápis o utkání

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný vedoucí  družstva, který je pověřen uspořádáním hracího dne. Vzor Zápisu o utkání je ke stažení  na stránkách PdŠS. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PdŠS uložený u pořadatele hracího dne a nebude se nikam posílat. Výjimkou je pouze případ, kdy během utkání došlo k problémům – v tom případě je nutné zaslat zápis (nascannovaný, písemný nebo xeroxovou kopii) na adresu vedoucího příslušné skupiny nejpozději v první pracovní den po odehrání zápasu !

4.5. Zveřejnění výsledků

Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na krajských (http://www.chesspce.cz) webových stránkách s termínem nejpozději tři dny po obdržení posledního výsledku příslušného kola. Písemně (poštou) budou výsledky zasílány zcela výjimečně a to jen těm družstvům, která stále ještě nemají žádný přístup k Internetu a tuto skutečnost výslovně uvedou na soupisce družstva.

4.6. Námitky

Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže může uplatnit odpovědný zástupce oddílu/klubu písemně na adresu vedoucího STK PdŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení odpovídající částky na konto PdŠS, která v případě vyhovění námitce bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PdŠS. Rozhodnutí komise STK bude namítajícímu doručeno písemně do 14 dnů od obdržení námitky.

4.7. Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího STK PdŠS (včetně udělení pokut) může učinit odpovědný zástupce oddílu/klubu nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV PdŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení odpovídající částky na konto PdŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PdŠS. Rozhodnutí VV PdŠS bude odvolávajícímu doručeno písemně do 7 dnů od nejbližšího zasedání VV PdŠS.

 

5. Postihy nedisciplinovaných družstev

V případě nedodržení ustanovení Pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČŘ nebo tohoto rozpisu bude provinivším se družstvům předepsána pořádková pokuta až do max. výše, uvedené v jednotlivých případech.

5.1. Seznam pokut a postihů v KSDŽ

a) pozdní vydání propozic pro KSDŽ                                                  nepřiznání dotace PdŠS

b) nastoupení hráče ze základní sestavy vyšších soutěží mládeže           kontumace všech jeho výsledků

  

5.2. Seznam pokut a postihů v KPDŽ

a) pozdní zaslání přihlášky nebo soupisky                                                        100 Kč

b) neúplně vyplněná soupiska (ev. č. ELO LOK, hostování atd.)                     100 Kč

c) nenastoupení družstva k zápasu                                                                  500 Kč

    nenastoupení družstva ke druhému a dalšímu zápasu                                    1000 Kč

    (dva nenastoupené zápasy v jednom dnu = 1 500 Kč)

d) pozdní ohlášení výsledků                                                                            100 Kč

e) nenastoupení hráče základní sestavy                                                            200 Kč

    do konce soutěže nezaregistrovaný hráč v základní sestavě                          200 Kč

f) nasazení neregistrovaného hráče (nebyl v den zápasu uveden na

    seznamu registrovaných hráčů ŠSČR                                                          200 Kč

g) kontumace tří partií v průběhu soutěže                                                        100 Kč

    za každou další partii                                                                                  100 Kč

Pokuty uděluje a závažnost posuzuje vždy vedoucí soutěže.

 

6. Různé

Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PdŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa – Tiskopisy.

 

Pavel Borek                                                                                       Marian Sabol

předseda TMK PdŠS                                                                        předseda KM PdŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.