Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

19.08.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2008 23.01.08

Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí za rok 2007, schválila členské příspěvky a rozpočet na rok 2008, rozhodla o sankcích za pozdní placení příspěvků, o povinném používání digitálních hodin i v KP II třídy a o placení poplatků za zápočet na FIDE, zvolila nový VV, RK a gelegáty na konferenci ŠSČR a uložila nové úkoly jak VV tak oddílům.


USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 19.1. 2008 v Chocni

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2007 přednesenou předsedou Ing. Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      vznik nových oddílů ŠK Bohemia Pardubice a ŠK Dolní Čermná

d)      ukončení členství v ŠSČR oddílu ŠK Linhartice

 

2) schvaluje

a)      členské příspěvky PDŠS na rok 2009 ve výši

      60,- Kč za výdělečně činné,

      30,- Kč za nevýdělečně činné (mládež do 10 let 0,- Kč)

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2008)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2007, s tím, že schodek ve výši 6.236,50 Kč bude uhrazen z fondu organizace

d)      příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši 6.000,- Kč – z toho předsedovi, předsedům STK a KM po 1.200,- Kč, hospodáři, KR, KMR a předsedovi RK po 600,- Kč

e)      rozpočet na rok 2008 v souhrnné částce 114.400,- Kč v položkovém členění předloženém hospodářem; ztráta ve výši 16.500,- Kč bude hrazena z fondu organizace

 

3) rozhodla

a)      o sankcích pro oddíly, které nezaplatí v termínu do 1.3.2008 členské příspěvky včetně zaslání seznamu takto:

            členské příspěvky kraji se zvyšují na dvojnásobnou výši, tedy 120,-/60,- Kč;

            oddílům nebudou proplaceny žádné dotace

b)      o započtení přeplatku odměny KR ve výši 200,- Kč za rok 2006 v roce 2007 a prominutí přeplatku TMK v tytéž výši

c)      o používání šach. digitálních hodin pro soutěže KPD 2. třídy od sezóny 2009/2010

d)      o poplatcích za zápočet ELO FIDE u soutěže KPD 1. třídy od sezóny 2008/2009 s tím, že je budou hradit oddíly dle skutečných nákladů

 

4) volí

a)      výkonný výbor ve složení – předseda J. Kosek, členové F. Navrátil, M. Sabol, L. Ester, J. Krys, V. Vlček a F. Janeček

b)      revizní komisi ve složení J. Sekyrka, M. Mojžíš a P. Vobořil

c)      delegáty na konferenci ŠSČR pány V. Dudka, L. Estera, M. Sabola a náhradníka J. Koska

 

5) pověřuje VV PDŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

 

6) ukládá

a)      VV PDŠS

- prověřit funkčnost organizačních pracovníků oddílů a aktualizovat adresář   

                                                                                  zodpovídá: sekretář

                                                                                  termín: k 1.4.2008

- zorganizovat anketu oddílů soutěže KP 1.třídy o zápočtu partií na ELO FIDE

                                                                                  zodpovídá: STK

                                                                                  termín: 07/2008          

- uspořádat školení trenérů

                                                                                  zodpovídá: TKM

- udržet a zlepšit stav www stránek a trvale se zabývat propagací šachu v regionálním tisku

- věnovat zvýšenou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                  zodpovídá: KM, TMK

- provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev               

zodpovídá: hospodář a STK

- zabývat se diskusními příspěvky k organizaci KSD dospělých a k organizaci soutěží mládeže

 

b)      Delegátům na konferenci ŠSČR

- vystoupit v diskuzi a hlasovat o výši členských příspěvků ve stávající výši, respektive o navýšení do 10 %

 

c)      Oddílům

- ŠK Linhartice, DDM Alfa Pardubice a TJ Jiskra+ZŠ Heřmanův Městec kontaktovat předsedu a poskytnout informace o současné a budoucí činnosti

                                                                                  termín: do 1.3.2008

- oznamovat předsedovi VV změny nebo nové adresy a kontakty funkcionářů oddílu vůči stávajícímu adresáři

                                                                                              termín: do 15.2.2008 a trvale

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.