Šachový svaz České republiky   Zpět na hlavní stránku   Pardubický kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

17.02.19  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference ŠSČR 2010 02.03.10

V sobotu 27.února 2010 proběhla v Havlíčkově Brodě Konference delegátů pro rok 2010, na jejímž programu byl (stejně jako v posledních letech) nejdůležitějším bodem rozpočet ŠSČR na příští rok. Se závěry Konference se budete moci postupně seznámit na webových stránkách ŠSČR, nejdůležitější dokument - Usnesení Konference - naleznete i zde.


Usnesení Konference Šachového svazu České republiky konané dne 27

Usnesení Konference Šachového svazu České republiky konané dne 27. 2. 2010 v Havlíčkově Brodě

 

 

I. Konference ŠSČR schvaluje:

1.              Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2009.

2.              Zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2009.

3.              Zprávu RK ŠSČR za rok 2009.

4.              S okamžitou platností p. Ing. Petra Zárubu členem VV ŠSČR a předsedou STK ŠSČR, zároveň potvrzuje VV ŠSČR ve složení: předseda - Dr. Vlastimil Sejkora, místopředseda VV ŠSČR, generální sekretář a předseda komise mediální a propagační - Ing. Petr Herejk, hospodář – Ing. Rostislav Svoboda, předseda sportovně-technické komise – Ing. Petr Záruba, předseda komise mládeže - Ing. Zdeněk Fiala, předseda trenérsko-metodické komise - Michal Konopka, předseda klasifikační komise a komise rozhodčích - Mgr. Ladislav Palovský, předseda organizační komise - Ing. Jiří Krejnický a zástupce celostátních sdružení - Ing. Petr Buchníček.

5.              Koncepci samofinancování ŠSČR předloženou VV ŠSČR v dokumentu Strategie financování ŠSČR.

6.              Změnu Ekonomické směrnice ŠSČR takto:

6.1. Příloha D1) čl. 2.7. Poplatky za soutěže
Úprava: odst. b) se nahrazuje touto větou:
Od poplatků v soutěži družstev jsou osvobozeny oddíly startující v soutěžích v kategoriích do 18 let.
Tabulka v odst. a) se upravuje takto:
Soutěž družstev – družstvo s osmi a více členy 400 Kč
Soutěž družstev – družstvo s méně než osmi členy 200 Kč

6.2. Příloha D1) čl. 4.2. Poplatky za zápočet na ELO listinu FIDE
Úprava: v tabulce v posledním řádku se upravuje sazba v soutěžích družstev na 400 Kč.

6.3. Příloha D1) čl. 2.7. Poplatky za soutěže
Úprava: odst. a) se pod tabulkou doplní o větu: „U soutěží družstev řízených KŠS se v případě, že bude uhrazen poplatek za zápočet soutěže na ELO listinu FIDE dle čl. 4.2, krátí poplatek uvedený v předchozí tabulce na polovinu.“

6.4. Příloha D1) čl. 4.6. Osvobození od poplatku
Úprava: zrušit celý odstavec.

6.5. Formální úpravy Ekonomické směrnice:
Úprava bodu 2.3. – zrušit poslední větu: Platnost od 1.4.2009.
Úprava bodu 2.7. odst. a) – zrušit poslední větu: Platnost bodu a) od 1.7.2009.
Úprava bodu 2.9. – zrušit poslední větu: Platnost od 1.7.2009.
Úprava bodu F) Platnost směrnice
Ekonomická směrnice ŠSČR byla schválena konferencí ŠSČR dne 22. 02. 2003 s okamžitou účinností. Změny Ekonomické směrnice ŠSČR byly schváleny konferencí ŠSČR 27. 02. 2010 s okamžitou účinností.
Součástí této Ekonomické směrnice jsou i přílohy schvalované konferencí ŠSČR. Touto směrnicí se ruší předchozí směrnice se všemi změnami a dodatky.

6.6. Příloha D1) čl. 1. Členské příspěvky ŠSČR
Úprava: Celý článek se upravuje takto:
Členský příspěvek (jednoroční) za člena v kategorii:

Členský příspěvek v roce

2010

2011

2012

2013

2014

Členové se základní sazbou

100 Kč

150 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

Členové se sníženou sazbou (platí pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let)

50 Kč

75 Kč

100 Kč

125 Kč

150 Kč

Individuální členové

1000 Kč

1500 Kč

2000 Kč

2500 Kč

3000 Kč

7.              Plán zvyšování příspěvků se pozastaví v případě, že nenastane propad dotace z MF.

6.7. Příloha I)
Úprava: 1. odrážka za větou „Limity pro schvalování přijatých faktur:“ se doplňuje takto:
Předseda, místopředseda a gen. sekretář – 50.000,- Kč.

6.8. Příloha D1)
Úprava: vložení článku 2.10. Poplatek za převod soutěže družstev
Poplatek za převod soutěže družstev uskutečněné za podmínek stanovených čl. 3.4.3 b) Soutěžního řádu ŠSČR je stanoven v následující výši:
Extraliga 20.000 Kč
1. liga 10.000 Kč
2. liga 5.000 Kč
Poplatek v krajských soutěžích a soutěžích mládeže stanoví řídící orgán v maximální výši 5.000 Kč.

6.9. Příloha D1) čl. 2.1. Přestupy, změna názvu oddílu
Úprava: 2. řádek tabulky se upravuje takto:
při hromadném přestupu (5 a více hráčů) 1.000 Kč

8.              Rozpočet ŠSČR na rok 2010 s těmito úpravami:
1) Z důvodu úpravy článku 2.7. odst. a) přílohy D1) Ekonomické směrnice se v příjmové kapitole Vlastní sportovní činnost – podkapitola Poplatky LOK předpokládá snížení výnosů, které se podle skutečné výše výběrů promítnou až na konci roku 2010.
2) VV ŠSČR má právo uhradit z rezervy případné odměny pro:
- výdajovou kapitolu Soutěže zahraniční – dospělí, podkapitoly Olympiáda muži a Olympiáda ženy
- výdajovou kapitolu Soutěže zahraniční – mládež, podkapitoly MS do 18 let a ME do 18 let.

 

II. Konference ŠSČR ukládá:

1.              Výkonnému výboru ŠSČR
1.1. upravit Registrační a přestupní řád a event. další příslušnou legislativu tak, aby byl termín registrace stanoven každoročně na 1. února.

 

V Havlíčkově Brodě 27. 2. 2010

Zapsala: návrhová komise ve složení:
- Petr Buchníček
- Miroslav Hurta
- David Hampel

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.