V sobotu 24. února proběhla v České Třebové konference PDŠS. Zúčastnilo se 28 delegátů z celkově 37 oprávněných. Rozpočet 2023 skončil s přebytkem 10 023,- Kč. Delegáti na konferenci ŠSČR jsou Jan Smejkal, Jan Mazuch a Miroslav Tyč. Více v přiloženém zápise. Všechna usnesení zde.

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Česká Třebová 24.2.2024

Přítomní:  28 delegátů – Jaromír Krys, Petr Křivský, Zdeněk Ročňák, Jan Honek,  Tomáš Veselý, Radek Svítil, Josef Sekyrka, Jan Jiroušek, Lukáš Lihotský, Lubomír Šilar, David Schaffer, Pavel Bednář, Zdeněk Sojma, Miloš Izák, Ivo Prax, Jiří Padrtka, František Janeček, Jiří Janota, Lukáš Šejnoha, Karel Halbrštát, Martin Šmajr, David Kameník, Luboš Ptáček, Miloš Mazura, Pavel Sysr,  Stanislav Palla, Jan Marek, Vladimír Šípek

Člen VV: Jiří Kosek

Člen RK:  Alexandr Nikolinko

 1. Zahájení.

  Konference byla zahájena v 10.35 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. 

Delegáti schválili složení komisí:

  mandátová:   Jiří Janota, Karel Halbrštát

  návrhová:      Miloš Mazura, František Janeček

   Zastoupeno bylo 25 šachových oddílů PDŠS. Celkem se zúčastnilo 28 delegátů z 37 oprávněných to je  75,7 %. Nezúčastněné oddíly (8): TJ Sokol Krouna, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, ŠK Bohemia Pardubice, Jiskra Litomyšl, TJ Sokol Němčice, ŠK Řetůvka, ŠK Dolní Dobrouč

 1. Zprávy o činnosti PDŠS. Předseda Jiří Kosekseznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS za rok 2023. Následovaly zprávy komisí: STK - David Kameník, KM – Lubomír Šilar, TMK - Jiří Kosek, KR – David Schaffer
 2. Zprávu o hospodaření v roce 2023.Hospodář Jaromír Krys informoval delegátyo hospodaření krajského šachového svazu. Z celkových plánovaných příjmů ve výši 248 tisíc bylo naplněno 244 946,-Kč. Z plánovaných výdajů ve výši 288 tisíc bylo vydáno 234 923,-Kč.  Rozpočet 2023 skončil s přebytkem 10 023,- Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl delegátům předložen k diskuzi.

   

 1. 4. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise Ivo Prax vystoupil se zprávou revizní komiseza rok 2023.  
 2. 5. Diskuze.

-  M. Izák pozval šachisty na bleskový turnaj v Trnávce a poukázal na nedostatečné prostory

při utkání družstev v KS

-  M.Šmajzr odpověděl, bez poznámky v zápise o utkání se problémech neví

-  D. Schaffer dotaz na delegáty zda jsou problémy s rozhodčími v KS, žádné připomínky 

-  V.Šípek dotaz na funkčnost KTCM

-  D. Schaffer problémy se systémem soutěží mládeže

-  L.Šilar  info k soutěžím mládeže , výsledky závisí především na trenérech 

-  J.Krys   info k rozpočtu a čerpání dotací KTCM

-  J.Kosek podle výsledků se dotace na KTCM snížila, možnost výměny managera KTCM

-  D.Schaffer info k obsahu práce managera KTCM

-  M.Šmajzr problémy s nájmem místností na akce mládeže , nutné vyplňovat rodné číslo při nove registraci

 - T.Veselý  rejstřík  sportu , možnost nahrání seznamu členů

- J.Kosek info k mimořádné konferenci ŠSČR , zvýšení příspěvků je pro zápočet aktivních členů dle nových pravidel NSA , problém s volbou delegátů na mimořádné konference

 - J.Krys zvýšené členské příspěvky v roce 2024 , návrh na zrušení krajských příspěvků na 2024 pro mládež do 18 let , diskuze , hlasování pro 15 , zdrželi se 4 , proti 7 , nepřítomni 2

-  J. Kosek , L Šilar  info o žádostí ŠS Železné hory o půjčku od PDŠS na zálohu pořadateli KP mládeže 2024 , hlasování  pro 25  , zdrželi se 3

 1. 6. Volby členů revizní komise

     Na základě odstoupení členů RK Miroslava Kalhouse a Jana Honka byla provedena volba

nových členů. Předseda RK Ivo Prax předložil návrh na doplnění:  Tomáš Veselý a Alexandr Nikolinko .  Hlasování  pro 25 , zdržel se 1 , nepřítomni 2

 1. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 27.4.2024

Navržení delegáti:  Jan Smejkal, Jan Mazuch, Miroslav Tyč , náhradník Ivo Prax.

Hlasování:  pro 27 , zdržel se 1 .

 1. 8. Plán práce na rok 2024

    VV předložil delegátům návrh rozpočtu PDŠS na rok 2024, rozpočet byl navržen v celkové výši příjmů 226 000.-Kč a výdajů 270 000,-Kč  s plánovanou ztrátou 44 000,-Kč.

    Plánované termíny schůzí VV: 17.4.2024, 19.6.2024,  4.9.2024, 27.11.2024,  příští konference 22.2.2025.

 1. 9. Usnesení konference přečetl člen návrhové komise Miloš Mazura. Návrh usnesení byl přijat 28hlasů pro.

Konference byla ukončena v 13,50.

Zapsal: Jiří Kosek

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 24. února 2024 v České Třebové

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

 1. zprávu o činnosti PDŠS za rok 2023 přednesenou předsedou Jiřím Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí
 2. zprávu revizní komise za rok 2023
 3. odstoupení členů revizní komise Miroslava Kalhouse a Jana Honka

 

2) schvaluje

 1. prominutí krajských příspěvků v roce 2024 pro mládež do 18 let 
 2. členské příspěvky PDŠS na rok 2025 v základní výši 100,- Kč pro členy od 19-65 let věku, 50,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let věku
 3. hospodaření PDŠS za rok 2023 s přebytkem ve výši 10 023,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 137 011,55 Kč
 4. rozpočet na rok 2024 ve výši částky příjmů 226.000,- Kč, výdajů 270.000,- Kč, celkově se ztrátou 44.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace
 5. peněžní bezúročnou půjčku ve výši 50.000,- Kč šachovému oddílu ŠS Železné hory se splatností do 5.5.2024
 6. počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31. 12. 2024)

 

3) rozhodla

 1. o motivaci k účasti na příští konferenci s tím, že za účast každého zástupce (delegáta) oddílu bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč

 

4) volí   

 1.  a)    členy revizní komisi PDŠS  Tomáše Veselého a Alexandra Nikolinka
 1.  delegáty na konferenci ŠSČR  Jana Smejkala, Jana Mazucha, Miroslava Tyče,

 náhradníka Ivo Praxe

 

5) pověřuje VV PDŠS

      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference 

včetně potřebných úprav rozpočtu

 

6) ukládá

 1. VV PDŠS

     - zajistit aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku dle platné legislativy

       zodpovídá: předseda

      - uspořádat školení (doškolení) rozhodčích a trenérů 

  zodpovídá: KR, TMK

     - věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                                zodpovídá: KM, TMK

     - zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci 

                                                                                                 zodpovídá: předseda

 1. Oddílům

-  dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,

    soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti